Wewnątrznaczyniowe vs otwarte naprawy tętniaków aorty brzusznej w populacji Medicare cd

Dane te uzyskano z roszczeń w okresie 2 lat przed wykonaniem naprawy, nie licząc przyjęcia do indeksu. Mierzyliśmy współczynniki współistniejących stanów za pomocą wersji algorytmu Elixhauser, która została dostosowana, aby uwzględniać również diagnozy wykonane w warunkach ambulatoryjnych.14,15 Dopasowaliśmy każdego beneficjenta, który przeszedł naprawę wewnątrznaczyniową do beneficjenta, który przeszedł otwartą naprawę z najbliższą szacowaną skłonnością wynik. Aby zapewnić ścisłe dopasowanie, wymagaliśmy, aby oszacowane wyniki logarytmu dla naprawy wewnątrznaczyniowej pacjenta, który poddany był naprawie wewnątrznaczyniowej i który był poddawany otwartej naprawie, wynosił 0,60 SD względem siebie. To wymaganie zapewnia usunięcie około 90% odchylenia w oszacowaniach skutków z powodu różnic w rozkładach zmiennych co między grupą wewnątrznaczyniowo-naprawczą a grupą otwartej naprawy.16,17 Wyniki
Śmiertelność
Śmiertelność okołooperacyjną definiowano jako odsetek pacjentów, którzy zmarli podczas przyjęcia do szpitala lub w ciągu 30 dni po operacji. Śmiertelność długoterminowa obejmowała wszystkie zgony podczas dostępnego okresu obserwacji. Daty śmierci otrzymano z pliku mianownika CMS.
Wyniki okołooperacyjne i powikłania
Przeanalizowaliśmy długość pobytu i dyspozycję wypisu dla każdego pacjenta. Udzielenie absolutorium zostało zaklasyfikowane jako absolutorium do domu lub obiektu instytucjonalnego. Zidentyfikowaliśmy powikłania okołooperacyjne kilku typów: związane z tętniakiem aorty brzusznej (tj. Konwersją z naprawy wewnątrznaczyniowej na naprawę otwartą, usunięcie zakażonego przeszczepu lub powrót do sali operacyjnej w celu wykrwawienia), związane z układem naczyniowym lub odwłokiem (tj. niedokrwienie jelit, niedrożność jelit, resekcje jelit, zakrzepica żylna lub amputacja kończyny dolnej [powyżej lub poniżej kolana]) i medyczne (tj. pooperacyjny zawał mięśnia sercowego, zapalenie płuc, tracheostomia lub niewydolność nerek). Przeanalizowaliśmy powikłania okołooperacyjne, stosując kody diagnostyczne i powikłania ICD-9-CM, a także kody bieżących procedur (CPT) lekarzy.
Późne wyniki i ponowne interwencje
Zidentyfikowaliśmy wszystkie hospitalizacje występujące po naprawie, które były związane z tętniakiem aorty brzusznej, w tym hospitalizacje z powodu zerwania, główne ponowne leczenie (tj. Otwarta naprawa tętniaka, konwersja od wewnątrznaczyniowej do otwartej naprawy, naprawa przeszczepu-przeszczepu jelitowego lub zakażenia przeszczepu, lub obwodnica boczno-biodrowo-udowa) i drobne reinterpretacje (tj. wydłużenie stent-graftu, powtórna naprawa wewnątrznaczyniowa, embolizacja, angioplastyka aorty lub biodra, trombektomia przeszczepu lub pomost udowy kości udowej). Zidentyfikowaliśmy również powikłania związane z laparotomią o późnym początku, wymagające procedur, w tym: lizę zrostów, resekcję jelit i naprawę przepukliny brzusznej. Na koniec, stwierdziliśmy, że niedrożność jelit może zostać cofnięta bez operacji.
Analiza statystyczna
Porównaliśmy charakterystykę kohort na przyjęciu za pomocą testów chi-kwadrat dla zmiennych kategorycznych i testów t dla zmiennych ciągłych. Aby wyjaśnić zależność dopasowanych par, przetestowano różnice postmatchingowe między dwiema grupami, stosując test McNemara dla zmiennych jakościowych i sparowane t-testy dla zmiennych ciągłych
[więcej w: dormed sulechów, blok prawej odnogi pęczka hisa, vigilax buk ]

Powiązane tematy z artykułem: blok prawej odnogi pęczka hisa dormed sulechów vigilax buk