Wewnątrznaczyniowe vs otwarte naprawy tętniaków aorty brzusznej w populacji Medicare ad

Dlatego doświadczenie w tych badaniach może nie odzwierciedlać tego w praktyce. Obecnie istnieją ograniczone dane dotyczące długoterminowej reinterpretacji i pęknięcia po otwartej naprawie10,11 lub naprawie wewnątrznaczyniowej.6,7,12,13 Ponadto, niewiele jest danych dotyczących powtórnych interwencji laparotomii w przypadku problemów, takich jak niedrożność jelit i bóle brzucha. przepuklina ściany, która powstaje jako późne powikłania otwartej naprawy. W tym badaniu wykorzystaliśmy dane z programu Medicare, aby porównać wyniki krótko- i długoterminowe z dopasowanymi kohortami pacjentów z tętniakiem aorty brzusznej, którzy przeszli operację otwartą lub wewnątrznaczyniową w okresie 2001-2004.
Metody
Pacjenci
Zidentyfikowaliśmy wszystkich beneficjentów Medicare, którzy przeszli planową naprawę tętniaka aorty brzusznej w okresie 2001-2004, dla których mieliśmy co najmniej 2 lata danych o roszczeniach sprzed procedury. Pacjenci w wieku 67 lat lub starsi z rozpoznaniem rozładowania tętniaka aorty brzusznej bez pęknięcia (kod 441,4 w Międzynarodowej klasyfikacji chorób, 9 wersja, modyfikacja kliniczna [ICD-9-CM]), który również miał kod postępowania dla otwartej naprawy chirurgicznej (34,44 [resekcja aorty brzusznej z wymianą] lub 39,25 [obejście aortalno-udowe]) lub do naprawy wewnątrznaczyniowej (39,71 [implantacja wewnątrznaczyniowa przeszczepu]). Kody identyfikujące naprawę wewnątrznaczyniową wprowadzono w październiku 2000 r. Wykluczyliśmy wszystkich pacjentów z kodami diagnostycznymi dla pękniętego tętniaka aorty brzusznej (441,3), tętniaka klatki piersiowej (441,1 lub 441,2), tętniaka aorty piersiowo-brzusznej (441,6 lub 441,7) lub rozwarstwienia aorty (441.00- 441,03). Wykluczyliśmy również osoby z kodami proceduralnymi do naprawy aorty piersiowej (38,35, 38,45 lub 39,73) lub obwodnicy trzewnej lub nerkowej (38,46, 39,24 lub 39,26).
Beneficjenci zarejestrowani w organizacjach zajmujących się opieką zdrowotną zostali wykluczeni z analiz. Uwzględniono jedynie beneficjentów objętych ubezpieczeniem z części A i Części B Medicare. Dane dla wszystkich beneficjentów zostały ocenzurowane pod koniec roku kalendarzowego 2005.
Aby poprawić dokładność kodowania dla naprawy wewnątrznaczyniowej i dla otwartej naprawy, zbadaliśmy roszczenia lekarzy odpowiadające okresowi hospitalizacji. W przypadkach, w których kody ze szpitala i lekarza były w konflikcie (<5,5% próbki), przydzieliliśmy pacjentów do grupy zabiegowej na podstawie twierdzeń lekarzy, ponieważ uważaliśmy, że najprawdopodobniej lekarze będą dokładnie określić procedurę, którą wykonali.
Nasze badanie zostało zatwierdzone przez instytutową komisję rekrutacyjną w Harvard Medical School. Wszystkie dane od pacjentów były anonimowe i były przechowywane w ośrodkach dla Medicare i Medicaid Services (CMS); wymóg uzyskania świadomej zgody został uchylony.
Tworzenie dopasowanych kohort
Aby kontrolować nieprzypadkowe przypisanie pacjentów do jednej z dwóch grup proceduralnych, stworzyliśmy dopasowane kohorty pacjentów po skonstruowaniu modeli regresji logistycznej, które przewidywały prawdopodobieństwo naprawy wewnątrznaczyniowej (ocena skłonności). Wykorzystaliśmy wszystkie dostępne cechy demograficzne i kliniczne dla beneficjentów w punkcie wyjściowym jako zmienne objaśniające
[podobne: stolec owczy, nefrotabs opinie, setaloft opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: nefrotabs opinie setaloft opinie stolec owczy