Antybiotyki jako część zarządzania ostrym ostrym niedożywieniem AD 4

Każde dziecko, którego stan znacznie się pogorszył podczas badania lub który był nadal niedożywiony po sześciu wizytach kontrolnych, skierowano do opieki szpitalnej. Dzieci, które nie wróciły na wizyty kontrolne, były odwiedzane w domu przez pracowników służby zdrowia i członka zespołu badawczego. Uznano, że dzieci odzyskały zdrowie, gdy były pozbawione obrzęku i uzyskały wynik -2 dla masy ciała lub wyższy. Dzieci, które wycofały się z badania, były nadal niedożywione po sześciu wizytach kontrolnych, zostały hospitalizowane z jakiegokolwiek powodu podczas badania lub zmarły zostały uznane za niewydolność leczenia. Analiza statystyczna
Głównymi punktami końcowymi były wskaźniki odzysku wartości odżywczych i śmiertelności w trzech grupach badawczych. Wyliczyliśmy, że próba 900 dzieci w każdej grupie dostarczy badanie z 80% mocą na poziomie alfa 0,05, aby wykryć redukcję o 4 punkty procentowe w tempie niepowodzenia leczenia z oszacowanej wartości wyjściowej o 11% 26 i zmniejszenie 3,5 punktu procentowego w śmiertelności z szacowanej wartości bazowej 8%.
Ponadto przeprowadzono jedną wstępnie zdefiniowaną analizę podgrup w celu oceny interakcji między typem ostrego niedożywienia a otrzymaną interwencją, ponownie z wykorzystaniem współczynników odzysku i śmiertelności jako głównych punktów końcowych. Ta interakcja została oceniona w modelu wielokrotnej logistyczno-regresyjnej, która obejmowała cechy wyjściowe, które były istotnie skorelowane z wynikami pierwotnymi w analizie jednowymiarowej.
Wtórne interesujące wyniki obejmowały zwiększenie masy ciała, zwiększenie długości, czy antybiotyki były związane ze zwiększonym odsetkiem zdarzeń niepożądanych i czasem do wyzdrowienia. Zastosowano analizy zamiany na leczenie, a wszystkie testy były dwustronne. Wyniki dychotomiczne porównano z użyciem testu chi-kwadrat i dokładnego testu Fishera; zmienne ciągłe porównano za pomocą testu t Studenta i analizy wariancji. Obliczono także względne ryzyko dla wyników w trzech grupach interwencji, i przygotowano działki czasowe Kaplana-Meiera na odzyskanie i czas śmierci.
Wyniki
Badana populacja
Tabela 1. Tabela 1. Wybrane wyjściowe cechy dzieci uczestniczących w badaniu. Łącznie 3212 dzieci z poważnym ostrym niedożywieniem zidentyfikowano od grudnia 2009 r. Do stycznia 2011 r .; po wyłączeniu niekwalifikujących się dzieci, badanie obejmowało 2767 dzieci (ryc. S1 w dodatkowym dodatku). Wyjściowe cechy dzieci objętych badaniem były podobne w trzech grupach (tabela i tabela S1 w dodatkowym dodatku).
Badania interwencji i zdarzeń niepożądanych
W sumie 924 dzieci losowo przydzielono do grupy amoksycyliny, 923 do grupy cefdinir i 920 do grupy placebo
[przypisy: miruna ryba wikipedia, aldesan Kraków, aldesan ]

Powiązane tematy z artykułem: aldesan miruna ryba wikipedia zgryz krzyżowy